Menu

RPP TIK 2014 Semester Gasal

Oct
30
2014
by : 1. Posted in : blog

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA
SMA WARGA SURAKARTA
Jl. Monginsidi 21 Surakarta, telp. 0271.638873

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. IDENTITAS
Mata Pelajaran : Basa Jawa
Kelas / Semester : XI I / Gasal
Materi Pokok : Basa ngoko, krama inggil dan krama alus
Alokasi waktu : 20 x 45 menit
Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan secara lisan dalam berbagai ragam bahasa dengan unggah-ungguh bahasa yang tepat.
Kompetensi Dasar :
• Mendengarkan teks dialog basa Jawa
• Membuat percakapan sesuai dengan bahasa yang tepat
• Menerapkan ragam basa ngoko, krama dan krama inggil.

Indikator :
• Berdialog dengan orang lain menggunakan unggah-ungguh 1yang benar dalam suatu percakapan
• Menggunakan ragam bahasa yang tepat dalam mengungkapkan
• Berkomunikasi dengan orang lain sesuaidengan bahasa yang tepat
• Mampu membedakan ragam bahasa sesuai dengan penggunaannya

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
• Mendengarkan pembicaraan dalam wawancara
• Mencatat isi wawancara dengan unggah-ungguh bahasa yang tepat
• Menulis cara wawancara yang tepat
• Mengetahui metode wawancara dengan yang lebih tua

C. MATERI
Unggah-ungguhing Basa Jawa
Basa kang kanggo kasusastran Jawa iku ditata kanthi iketan kang sae,runtut nganti bisa dadi basa kang endah.
Guneman nganggo basa Jawa kudu manut tatanan kang diarani unggah-ungguhing basa/unda-usuking basa. Beda menawa ing basa liyane
Menawa liyane basa Jawa ora ana trap-trapane, miturut umure kang diajak guneman.
Guneman marang wong tuwa ora padha karo bocah cilik utawa marang sapadhane
Tuladhane : tembung mangan
Menawa basa Indonesia ukarane dadi :
• Apakah bapak sudah makan?
• Dhik Anita makan belum?
• Saya tadi udah makan.
Beda menawa ing basa Jawa ukarane dadi :
• Menapa bapak sampun dhahar?
• Dhik Anita sampun nedha dereng?
• Kula wau sampun maem?
Sejatine guneman nganggo basa Jawa iku
ora angel , angger gelem nggatekake
tatanane.
D. METODE PEMBELAJARAN
1.Model Pembelajaran
-CTL
2.Metode
-Ceramah
-Demonstrasi
-Tanya Jawab
3.Pendekatan
-Keterampilan Proses

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No Tahap Kegiatan Alokasi waktu
Pendidik Peserta Didik
1

2

3

Awal

Inti

Akhir

- Memeriksa kesiapan siswa
- Memberi motivai siswa
- Mendorong
Siswa berminat mengetahui materi

- Bertanya definisi tentang wawncara kepada siswa
- Memberikan contoh wawancara
- Memperhatikan contoh hasil wawancara yang disampaikan dan mencatat isi wawancara
- Menerangkan tentang devinisi pidato secara rinci
- Menjelaskan secara detail bagaimana cara wawancara dengan bahasa yang tepat menurut umur yang diwawancarai
- Memerintahkan siswa untuk meringkas isi wawancara

- Memberikan ulasan materi yang disampaikan
- Menyimpulkan isi wawancara/percakapan
- Menyimpulkan tentang wawancara dan cara
- Memberikan tugas kepada siswa
- Mempersiapkan buku pelajaran

- Mencatat dan mendengarkan penjelasan guru
- Menjawab pertanyaan guru
- Bertanya hal yang belum jelas yang disampaiakan guru
- Siswa memperhatikan contoh percakapan denagnbahasa yang tepat yang disampaikan dan mencatat isi pidato

- Mendengarkan ulasan materi yang disampaikan guru
- Mencatat tugas yang diberikan guru
10 “

65”

15”

rpp tik smp kelas 7,
rpp tik kelas 8,
rpp tik smp 2013,
rpp tik kelas 9,

F. PENILAIAN
1. Aspek yang dinilai
1.1 Pengetahuan
1.2 Praktek
1.3 Sikap

2. Jenis Tagihan
2.1 Lisan
2.2 Ulangan Harian
2.3 Tugas Mandiri

3. Bentuk Instrumen
3.1 Uraian terstruktur
3.2 Praktek percakapan

G. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Sumber Belajar
1.1 Buku Pegangan
1.2 Buku percakapan
1.3 Radio

2. Alat Pembelajaran
2.1 Alat Praktek
2.2 Naskah dialog

3. Media Pembelajaran
3.1 Modul
3.2 Lembar Evaluasi
3.3 LCD

4. KKM 65

H. PEDOMAN PENILAIAN

1. Pedoman Penilaian Pengetahuan

1.1 Penilaian Pengetahuan
No. Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen
1

2

3

4

Siswa dapat menyalin kalimat bahasa ragam ngokoke ragam karma dengan benar

Siswa dapat membedakan kegunaan bahasa ngoko dan krama

Siswa dapat menyebutkan kata-kata kedalam ragam ngoko krama alus dan karma inggil

Siswa mampu membuat kalimat dengan ragam bahasa krama
Melihat/
mengoreksi pekerjaan/
jawaban siswa

Tertulis
terlampir

1.2 Skor Penilaian Pengetahuan
No. Langkah-langkah Skor

1

2

3
4

Guru memberikan penilaian dalam menerjemahkan kalimat kedalam bahasa karma
Guru menilai kalimat yang dibuat oleh siswa antara ngoko dan krama
Memberikan penilaian tentang krama alus dan inggil
Mengoreksi kalimat bahasa krama siswa
30

20

20
30
jumlah 100

2. Pedoman Penilaian Praktek

Penilaian kegiatan
No Sub Kompetensi Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa menerapkan bahasa sesuai dengan unggah-ungguh yang tepat Siswa diharapkan mampu :
1. Mengetahui arti bahasa krama
2. Membuat dialog sesuai bahasa
3. Menyalin bahasa krama ke ngoko
40

20

40
Skor total

RUMUS NILAI ( a ) :

Penilaian Laporan
No Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa dapat
• menerjemahkan kalimat sesuai unggah-ungguh
• membuat dialog
• Membuat kalimat pertanyaan kepada orang yang lebih tua
30

30

40
Skor total

RUMUS NILAI ( b ) :

NILAI PSIKOMOTOR :

3. Pedoman Penilaian Sikap

Penilaian
i. tanggung jawab
ii. kerja sama
iii. perhatian
iv. minat
v. kejujuran

Lembar Nilai
No Nama Tanggung jawab Kerja sama perhatian minat kejujuran Total

1.

Adit
5 5 5 5 5 25
Catatan : Rentang nilai 0 – 5

Keterangan nilai :
20 – 25 Tinggi
10 – 19 Sedang
0 – 9 Rendah

I. INSTRUMENT

1. Kepiye carane migunakake basa kang trep miturut umure!
2. Apa kang bisa digunakake menawa micara klawan umure kang luwih enom!
3. Gaweya tuladha ukara mawa ragam basa ngoko 2 wae!
4. Apa tegese basa krama alus iku!
5. Gaweya tuladha ukara basa ngoko alus!
6. Apa gunane basa krama alus iku sebutna!
7. Basa kang digunakake menawa basakake awake dewe yaiku?
8. Basa ragam ngokoiku biasane digunakake marang sapa wae!

Mengetahui Surakarta, Juli 2009
Kepala SMA Warga Ska, Guru Mata Pelajaran,

Dra. Ch.Titik Purwanti, M.Pd Sunarto,S.Sn

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA
SMA WARGA SURAKARTA
Jl. Monginsidi 21 Surakarta, telp. 0271.638873

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. IDENTITAS
Mata Pelajaran : Basa Jawa
Kelas / Semester : XII / Gasal
Materi Pokok : Berita/pawarta
Alokasi waktu : 2 X 45 menit
Standar Kompetensi : Mampu mendengar dan memahami serta menanggapi berbagi macam wacana lesan non sastra berupa berita dalam berbagai ragam
bahasa Jawa
Kompetensi Dasar :
• Mendengarkan berita dan memberi tanggapan
Indikator :
• Menuliskan inti berita
• Mampu mengemukakan tanggapan isi berita
• Bertanya dan menjawab pertanyaan seputar berita yang disampaikan
• Menanggapi isi berita

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
• Mengetahui sarat-sarat berita yang baik
• Mencatat pokok-pokok isi berita

C. MATERI
Bobote pawarta
Pawarta duweni teges kabar. Tembung pawarta kalebu basa ngoko, dene kramane yaiku pawartos. Tembung pawarta nunggal teges karo warta< dene warta ing karangan uga asring ditulis warti, nangning tembung iki oralumrah dinggo ing guneman surat-surat padinan. Pawarta sing dilapurake wartawan/reporter iku duwe panjangka lan pamrih kanggo narik kawigatene/pamiyarsa. Mula asipat nyata, ora nyondhongi lan obyektip. Kajaba saka iku bobot pawarta kudungandhut : kacaketan, anget/anyar, penting, koflik utawa narik kawigaten, nyangkut jeneng lan variasi.
a. Kacaketan
Pawarta iku caket karo pamiyarsane tegse kedadeane sing dilaporke iku cedak
b. Anget/anyar
Pawarta sing anget luweh narik kawigaten tinimbng pawarta kang wis lawas
c. Penting
Ukuran penting amarga arang kedadeyan, hebat banget la nana sesambungan karo bebrayan akeh
d. Konflik
Kedadeyane ndadekake pasulaya/ontran-ontran gedhe kang agawe pamirsa kepingin ngerti dodok seslehe perkara
e. Jeneng
Sesambungan karo jenenge wong kang kondhang/artis akeh sing kepingin mangerteni nganti gambling
f. Variasi
Kedadean kang dilaporake dudu pawarta biasa, ananging klebu nggumunake/ during mesthi kedadeyan maneh. Bisa uga sadurynge pancen during tau ana kedadyan iku.
Pawarta iku garis gedhene ngandut 6 bagean penting, yaiku : apa (what), sapa(who), kapan(when), ing ngendi(where), kena apa(why)lan piye(how).

D. METODE PEMBELAJARAN
1.Model Pembelajaran
-CTL
2.Metode
-Ceramah
-Demonstrasi
-Tanya Jawab
3.Pendekatan
-Keterampilan Proses

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No Tahap Kegiatan Alokasi waktu
Pendidik Peserta Didik
1

2

3

Awal

Inti

Akhir

- Memeriksa kesiapan siswa
- Memberi motivai siswa
- Mendorong
- Siswa berminat mengetahui materi

- bertanya tentang definisi dari berita
- menjelaskan secara detail definisi berita
- menjelaskan bagaimana cara membaca berita yang tepat
- menjelaskan bagaimana cara membacakan berita

- Memberikan ulasan materi yang disampaikan

- Menyimpulkan tentang wawancara dan cara
- Memberikan tugas kepada siswa
- Mempersiapkan buku pelajaran

- Mencatat dan mendengarkan penjelasan guru
- Menjawab pertanyaan guru tentang berita
- Bertanya hal yang belum jelas yang disampaiakan guru
- memperhatikan contoh berita dengan bahasa yang tepat yang
- menyimak teks berita
- menanggapi isi berita yang telah disampaikan

- Mendengarkan ulasan materi yang disampaikan guru
- Mencatat tugas yang diberikan guru
10 “

70”

10”

F. PENILAIAN
Aspek yang dinilai
1.4 Pengetahuan
1.5 Praktek
1.6 Sikap

Jenis Tagihan
2.4 Lisan
2.5 Ulangan Harian
2.6 Tugas Mandiri

Bentuk Instrumen
3.3 Uraian terstruktur
3.4 Praktek membaca pawarta

G. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
Sumber Belajar
1.4 Buku Pegangan
1.5 Buku percakapan
1.6 Radio

Alat Pembelajaran
2.3 Alat Praktek
2.4 Naskah dialog

Media Pembelajaran
3.4 Modul
3.5 Lembar Evaluasi
3.6 LCD
KKM 6

H. PEDOMAN PENILAIAN
4. Pedoman Penilaian Pengetahuan
1.1 Penilaian Pengetahuan
No. Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen
1

2

3

4
Siswa dapat mencatat hasil pengamatan berita

Siswa memperagakan sebagai pembawa berita atau presenter

Siswa mampu membuat teks berita

Siswa memilih kata yang digunakan dalam berita
Melihat/
mengoreksi pekerjaan/
jawaban siswa

Tertulis
terlampir

1.2 Skor Penilaian Pengetahuan
No. Langkah-langkah Skor

1

2

3

4

Guru memberikan penilaian dalam pemilhan kata-kata

Guru menilai isi berita yang dibuat siswa

Memberikan penilaian tentang kesesuaian bertita yang terkini

Mengoreksi kalimat dalam berita
30

20

20

30
jumlah 100

5. Pedoman Penilaian Praktek

Penilaian kegiatan
No Sub Kompetensi Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa menerapkan dan membaca berita sesuai dengan unggah-ungguh yang tepat Siswa diharapkan mampu :
4. Mengetahui cara penyampaian berita
5. Membuat teks berita
6. Menilai isi berita yang bagus
50

20

30
Skor total

RUMUS NILAI ( a ) :

Penilaian Laporan
No Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa dapat
• Membuat berita
• Menyampaikan berita
• Menyebut kalimat yang baik dalam berita

50

30

20
Skor total

RUMUS NILAI ( b ) :

NILAI PSIKOMOTOR :

6. Pedoman Penilaian Sikap

Penilaian
vi. tanggung jawab
vii. kerja sama
viii. perhatian
ix. minat
x. kejujuran

Lembar Nilai
No Nama Tanggung jawab Kerja sama perhatian minat kejujuran Total

1.

Sari
4 2 3 5 4 18
Catatan : Rentang nilai 0 – 5

Keterangan nilai :
20 – 25 Tinggi
10 – 19 Sedang
0 – 9 Rendah

I. INSTRUMENT

1. Sebutna isi berita kang wis mbok waca mau?
2. Kepiye cicic-ciripawarta kang becik iku sebutna?
3. Ukara ing ngisor iki owahana supaya dadi ukara pawarta sing becik!
a. mbah Marijan ngendika ; “Gunung Merapi katingalipun mboten mbledos naming nyembur utawi watuk”.
b. “Banjir blethok panas ing Sidoarjo durung bisa diatasi”. Ngendikane Gubernur Jawa Timur.

Mengetahui Surakarta, 1 Juli 2009
Kepala SMA Warga Ska, Guru Mata Pelajaran,

Dra Ch.Titik Purwanti. M.Pd Sunarto,S.Sn

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA
SMA WARGA SURAKARTA
Jl. Monginsidi 21 Surakarta, telp. 0271.638873

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. IDENTITAS
Mata Pelajaran : Basa Jawa
Kelas / Semester : XI I/ Gasal
Materi Pokok : Pambyawara / M C
Alokasi waktu : 4 X 45 menit
Standar Kompetensi : Mampu menulis teks pidato/sesorah/sambutan/ pranatacara upacara adat Jawa dalam pernikahan/manten Jawa dengan unggah-ungguh bahasa yang tepat .
Kompetensi Dasar :
• Mendengar pembacaan urutan pambyawara / M C
• Mempraktekan sebagai pambyawara

Indikator :
• Mampu membuat urutan sebagai pambyawara
• Mencatat isi pokok dalam pambyawara
• Dapat membuat bahasa yang tepat dalam pambyawara
• Mampu memperagakan pambyawara
• Mengetahui urutan dalam upacara manten Jawa

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
• Men Mengetahui urutan dalam tatacara pernikahan adat Jawa
• Mendengarkan pambyawara membacakan urutan manten Jawa
• Mampu mempraktekakan sebagai panatacara manten Jawa

C. MATERI
Pambyawara/MC
Pambyawara uga asring diarani MC (Master of Ceremony)
yaiku wong kang kajibah ngatur lumadine acara ana ing patemon apa wae.
Gatekna tuladha pambyawara ing ngisor iki kanthi premati
a. Tuladha Atur Pambuka Panatacara

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu alaikum Wr. Wb.
Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundhi, para duta saraya saking kadang besan sutresna ingkang pantes kinurmatan, para lenggah kakung putri, kadang wredha ingkang winantu suka basuki.
Mradapa keparengipun Bp. ___________ sekalihan sumrambah para kulawangsa ing kalenggahan punika kula piniji pinangka pambiwara wontenipun upacara pasrah panampining upakarti miwah lamaran kinaryajejangkeping tata cara salaki rabi.
Namung saderengipun kula ngaturaken urut reroncening adicara ingkang sampun karakit dening para kulawarga, cundhuk kaliyan kuncaraning bangsa ingkang linambaran agunging Pancasila sumangga nun kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah ingkang Maha Agung, karana ageng barokah saha rahmat ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula.
Sinawung raos syukur ing ngajeng, mugi lampahing adicara pasrah panampi lamaran saha upakarti pinangka jejangkeping palakrama tansah pinaringan rahayu tebih ing sambekala.
Nun inggih para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan, keparenga panatacara murwani lekasing sedya ingkang punika enggal badhe binuka lampahing upacara pasrah panampi kanthi ngaturaken reroncening adicara ingkang rinantam para kulawangsa.
- Atur lamaran miwah upakarti dening pangarsaning duta saraya
pinangka sulih salira saking badhe/calon kadang besan.
- Atur panampi dening tetuwangga ingkang pinangka sulih saliranipun
Bp. ___________ ingkang mengku gati.
- Kaleksananing adicara liru kalpika (menawi wonten).
- Tinarbuka atur pambagyaharja saking ingkang hamengku gati dening
tetuwangga ingkang sampun piniji.
- Tanggap wacana sawatawis saking pinisepuh ingkang tumuju
dhumateng kasaenan (menawi wonten).
- Paripurnaning sedya hambok bilih ing mangke wonten pratandha
saking kulawarga minangka paran para.
Makaten para tamu saha para lenggah urut reroncening tata adicara pasrah lamaran ingkang sinanggit dening para kulawarga, kasuwun wontena suka lilaning penggalih para lenggah tansah hanjenengi ngantos dumugi purnaning gati.
Nuwun, nuwun maturnuwun.

D. METODE PEMBELAJARAN
1.Model Pembelajaran
-CTL
2.Metode
-Ceramah
-Demonstrasi
-Tanya Jawab
3.Pendekatan
-Keterampilan Proses

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No Tahap Kegiatan Alokasi waktu
Pendidik Peserta Didik
1

2

3

Awal

Inti

Akhir

- Memeriksa kesiapan siswa
- Memberi motivai siswa
- Mendorong
Siswa berminat mengetahui mengenasi pelajaran yang disampaikan

- Menjelaskan urutan dalam panatacara
- Bertanyadefinisi
- Menjelaskan tentang pranatacara
- Menjelaskan peran panatacara dalam upacara pengantin
- Memberi contoh
serta bagaimana memperagakan sebagai

- Memerintahkan siswa untuk meringkas isi
- Memberikan ulasan materi yang disampaikan
- Menyimpulkan tentang wawancara dan cara
- Memberikan tugas kepada siswa
- Mempersiapkan buku pelajaran

- Mendengarkan ulasan materi yang disampaikan guru
- Mencatat tugas yang diberikan guru
- Membuat tugas yang diberikan guru
- Mencatat dan mendengarkan penjelasan guru
- Menjawab pertanyaan guru mengenai pambyawara
- Bertanya hal yang belum jelas yang disampaiakan guru
- Siswa memperhatikan contoh dengan bahasa yang tepat yang

- Mendengarkan ulasan materi yang disampaikan guru
- Mencatat tugas yang diberikan guru
10 “

65”

15”

F. PENILAIAN
5. Aspek yang dinilai
1.7 Pengetahuan
1.8 Praktek
1.9 Sikap

6. Jenis Tagihan
2.7 Lisan
2.8 Ulangan Harian
2.9 Tugas Mandiri

7. Bentuk Instrumen
3.5 Uraian terstruktur
3.6 Praktek pambyawara acara tertentu

G. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
8. Sumber Belajar
1.7 Buku Pegangan
1.8 Buku panatacara
1.9 Radio

9. Alat Pembelajaran
2.5 Alat Praktek
2.6 Naskah pambyawara / MC

10. Media Pembelajaran
3.7 Modul
3.8 Lembar Evaluasi
3.9 LCD

11. KKM 65

H. PEDOMAN PENILAIAN

7. Pedoman Penilaian Pengetahuan

1.1 Penilaian Pengetahuan
No. Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen
1

2

3

4

Siswa dapat menulis urutan pambyawara

Siswa dapat memilihtembung dalam pambyawara

Siswa dapat menyebutkan kata-kata indah dalm pambyawara

Siswa mampu mempraktekan pambyawara
Melihat/
mengoreksi pekerjaan/
jawaban siswa

Tertulis
terlampir

1.2 Skor Penilaian Pengetahuan
No. Langkah-langkah Skor

1

2

3

4

Guru memberikan penilaian urutan pambyawara

Guru menilai keteraturan bahasa yang dipakai

Memberikan penilaian tentang susunan acara

Mengoreksi kalimat yang digunakan
30

20

20
30
jumlah 100

8. Pedoman Penilaian Praktek

Penilaian kegiatan
No Sub Kompetensi Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa menerapkan sebagi panatacara sesuai bahasa yang tepat Siswa diharapkan mampu :
1. Mengetahui arti kata
2. Membuat susunan acara
3. Memperagana sebagai M C
40

30

30
Skor total

RUMUS NILAI ( a ) :

Penilaian Laporan
No Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa dapat
 Menyusun susunan acara
 Merangkai kalimat
 Mengetahui urutan acara
30

30

40
Skor total

RUMUS NILAI ( b ) :

NILAI PSIKOMOTOR :

9. Pedoman Penilaian Sikap

Penilaian
xi. tanggung jawab
xii. kerja sama
xiii. perhatian
xiv. minat
xv. kejujuran

Lembar Nilai
No Nama Tanggung jawab Kerja sama perhatian minat kejujuran Total

1.

Adit
5 5 5 5 5 25
Catatan : Rentang nilai 0 – 5

Keterangan nilai :
20 – 25 Tinggi
10 – 19 Sedang
0 – 9 Rendah

I. INSTRUMENT

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanti patitis!
1. Jlentrehna apa tegese pambyawara iku!
2. Gawea ukara pambuka menawa dadi pambyawara!
3. Ukara pakurmatan ing duwur mau yaiku kang endi?
4. Apa isine pambyawara ing dhuwur mau?
5. Sebutna cara/metode menawa nindhakake pambyawara!
6. Kenapa wong nindhakake pidato/pambyawara kudu ngagungake asmane Allah kaya tuladha ing dhuwur mau?
7. Gawea tuladha panutup ing pambyawara!

Mengetahui Surakarta, 1 Juli 2009
Kepala SMA Warga Ska, Guru Mata Pelajaran,

Dra Ch.Titik Purwanti, M.Pd Sunarto,S.Sn

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA
SMA WARGA SURAKARTA
Jl. Monginsidi 21 Surakarta, telp. 0271.638873

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. IDENTITAS
Mata Pelajaran : Basa Jawa
Kelas / Semester : XI I/ Gasal
Materi Pokok : Cerita wayang kulit dan gambar tokohnya
Alokasi waktu : 4 X 45 menit
Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan berbagai bentuk wacana lisan sastra melalui membahas/mendiskusikan isi cerita wayang
Kompetensi Dasar :
 Mendengarkan cerita wayang kulit
 Menyebut tokoh-tokoh wayang kulit
 Menjelaskan watak tokoh wayang kulit

Indikator :
 Menjelaskan cerita wayang kulit
 Mampu mengambil ajaran yang terkandung
 Menyebutkan amanatnya
 Menyebutkan tokoh yang ada dalam cerita wayang kulit
 Mampu membedakan postur juga wajah wayang kulit
 Mengenali wajah tokoh wayang kulit

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
• Mampu memetik amanat yang terkandung dalam cerita wayang kulit
• Mampu membedakan wajah dan nama dari tokoh wayang kulit
• Membedakan bentuk wajah tokoh wayang kulit

C. MATERI
Cerita wayang kulit
Pandawa lan kurawa iku sejatine taksih tunggal eyang yaiku putune begawan Abiyasa, dene Abiyasa nurunane anak Pandu, Destrarastra lan Yamawidura
Dene Destrarastra nurunake kurawa Pandu nurunake Pandawa lima
Pandawa duwe watek kang luhur, kosok baline Kurawa ala bebudine seneng gawe rusuh ana ing sadengah papan.

Mengenali tokoh wajah dari boneka wayang kulit

D. METODE PEMBELAJARAN
1.Model Pembelajaran
-CTL
2.Metode
-Ceramah
-Demonstrasi
-Tanya Jawab
3.Pendekatan
-Keterampilan Proses

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No Tahap Kegiatan Alokasi waktu
Pendidik Peserta Didik
1

2

3

Awal

Inti

Akhir

- Memeriksa kesiapan siswa
- Memberi motivai siswa
- Mendorong
siswaberminat mengetahui materi
- Guru bertanya tentang
cerita wayang
- Siswa mendengarkan cerita wayang kulit dengan bentuk tokohnya
- Guru memberi gambaran tentang wajah dari wayang kulit
- Memberikan penjelasan tentang gambar dari setiap tokoh wayang kulit
- Mencatat bentuk dari wajah tokoh wayng kulit
- Membuat catatan tentang wajah dari setiap tokoh wayang kulit wayang kulit
- Guru memberikan ulasan materi yang disampaikan
Guru memberikan tugas mengenai materi yang disampaikan

- Menyiapkan buku
- Menyiapkan materi yang akan disampaikan

- Mencatat dan mendengarkan penjelasan guru
- Menjawab pertanyaan guru
- Bertanya hal yang belum jelas yang disampaiakn guru
- Siswa memperhatikan contoh pidato atau khotbah yang disampaikan dan mencatat isi pidato

- Mendengarkan ulasan materi yang disampaikan guru
- Mencatat tugas yang diberikan guru

- 10 “

65”

15”

F. PENILAIAN
12. Aspek yang dinilai
1.10 Pengetahuan
1.11 Praktek
1.12 Sikap

13. Jenis Tagihan
2.10 Lisan
2.11 Ulangan Harian
2.12 Tugas Mandiri

14. Bentuk Instrumen
3.7 Uraian terstruktur
3.8 Praktek menunjukan tokoh wayan
3.9 Praktek dialog dengan memerankan tokoh wayang

G. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
15. Sumber Belajar
1.10 Buku Pegangan
1.11 Buku percakapan
1.12 Radio

16. Alat Pembelajaran
2.7 Alat Praktek
2.8 Naskah dialog wayang

17. Media Pembelajaran
3.10 Modul
3.11 Lembar Evaluasi
3.12 LCD

18. KKM 65

H. PEDOMAN PENILAIAN

10. Pedoman Penilaian Pengetahuan

1.1 Penilaian Pengetahuan
No. Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen
1

2

3

4

Siswa dapat mengambil watak tokoh

Siswa dapat mengenali bentuk wajah tokoh

Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh wayang

Siswa mampu membuat dialog dalam wayang
Melihat/
mengoreksi pekerjaan/
jawaban siswa

Tertulis
terlampir

1.2 Skor Penilaian Pengetahuan
No. Langkah-langkah Skor

1

2

3
4

Guru memberikan penilaian dalam menunjuk wajah tokoh
Guru menilai kata-kata dalam wayang
Memberikan penilaian tentang watak dari setiap tokoh
Mengoreksi kalimat yang dibuat dalam dialog wayang
30

20

20
30
jumlah 100

11. Pedoman Penilaian Praktek

Penilaian kegiatan
No Sub Kompetensi Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa mengenali watak dan tokoh wayang dengan benar Siswa diharapkan mampu :
1. Mengetahui wajah tokoh wayng
2. Membuat dialog wayang
3. Menentukn watak tokoh
40

20

40
Skor total

RUMUS NILAI ( a ) :

Penilaian Laporan
No Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa dapat
 Menceritakan crita mahabarata
 Menyebut tokoh jamn ramayana
 Membuat dialog tokoh wayang
30

30

40
Skor total

RUMUS NILAI ( b ) :

NILAI PSIKOMOTOR :

12. Pedoman Penilaian Sikap

Penilaian
xvi. tanggung jawab
xvii. kerja sama
xviii. perhatian
xix. minat
xx. kejujuran

Lembar Nilai
No Nama Tanggung jawab Kerja sama perhatian minat kejujuran Total

1.

Anung
5 5 5 5 5 25
Catatan : Rentang nilai 0 – 5

Keterangan nilai :
20 – 25 Tinggi
10 – 19 Sedang
0 – 9 Rendah

I. INSTRUMENT

Wangsulana pitakon ing ngisor iki!
1. Apa sebabe Kurawa or gelem menehake negara Ngastina marang para Pandawa?
2. Geneya sing dipasrahi negara Ngastina iku PrabuDestrarastra!
3. Apa dasare para Pandhawa jaluk negara Ngastina?
4. Coba goleka conto lakon sing nuduhake Kurawa pingin nyirnakake Pandhawa loro wae!
5. Apa punagine dewi Drupadi sawise Pandhawa kalah main dhadu karo Kurawa?
6. Coba sebutna anake wadon Dewi gendari sing cacahe satus iku!
7. Apa tegese nglenggahi dhampar kencana!
8. Paribasan apa sing jumbuh karo tumindhake para Kurawa!
9. Apa bener abimanyu gugur tatu arang kranjang amarga mandi sumpahe dhewe, lan kepiye sumpahe?
10. pitutur apa sing bisa kanggo tuladhabebrayan ing crota Baratayuda Jayabinangun!

Mengetahui Surakarta, 1 Juli 2009
Kepala SMA Warga Ska, Guru Mata Pelajaran,

Dra Ch.Titik Purwanti, M.Pd Sunarto,S.Sn

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA
SMA WARGA SURAKARTA
Jl. Monginsidi 21 Surakarta, telp. 0271.638873

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

H. IDENTITAS
Mata Pelajaran : Basa Jawa
Kelas / Semester : XI / Gasal
Materi Pokok : B
Alokasi waktu : X 45 menit
Standar Kompetensi : Mampu.
Kompetensi Dasar :
• M

Indikator :
• Be

I. TUJUAN PEMBELAJARAN
• Men

J. MATERI
Unggah-
K. METODE PEMBELAJARAN
1.Model Pembelajaran
-CTL
2.Metode
-Ceramah
-Demonstrasi
-Tanya Jawab
3.Pendekatan
-Keterampilan Proses

L. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No Tahap Kegiatan Alokasi waktu
Pendidik Peserta Didik
1

2

3

Awal

Inti

Akhir

- Memeriksa kesiapan siswa
- Memberi motivai siswa
- Mendorong
Siswa berminat mengetahui materi

- Bertanya definisi tentang
- Memberikan contoh wawancara
- Memperhatikan contoh hasil yang disampaikan dan mencatat isi
- Menerangkan tentang secara rinci
- Menjelaskan secara detail bagaimana cara dengan bahasa yang tepat menurut umur yang diwawancarai
- Memerintahkan siswa untuk meringkas isi

- Memberikan ulasan materi yang disampaikan

- Menyimpulkan tentang wawancara dan cara
- Memberikan tugas kepada siswa

- Mempersiapkan buku pelajaran

- Mencatat dan mendengarkan penjelasan guru
- Menjawab pertanyaan guru
- Bertanya hal yang belum jelas yang disampaiakan guru
- Siswa memperhatikan contoh dengan bahasa yang tepat yang

- Mendengarkan ulasan materi yang disampaikan guru
- Mencatat tugas yang diberikan guru
10 “

65”

15”

M. PENILAIAN
19. Aspek yang dinilai
1.13 Pengetahuan
1.14 Praktek
1.15 Sikap

20. Jenis Tagihan
2.13 Lisan
2.14 Ulangan Harian
2.15 Tugas Mandiri

21. Bentuk Instrumen
3.10 Uraian terstruktur
3.11 Praktek percakapan

N. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
22. Sumber Belajar
1.13 Buku Pegangan
1.14 Buku percakapan
1.15 Radio

23. Alat Pembelajaran
2.9 Alat Praktek
2.10 Naskah dialog

24. Media Pembelajaran
3.13 Modul
3.14 Lembar Evaluasi
3.15 LCD

25. KKM 65

H. PEDOMAN PENILAIAN

13. Pedoman Penilaian Pengetahuan

1.1 Penilaian Pengetahuan
No. Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen
1

2

3

4

Siswa dapat

Siswa dapat

Siswa dapat menyebutkan kata-kata

Siswa mampu membuat
Melihat/
mengoreksi pekerjaan/
jawaban siswa

Tertulis
terlampir

1.2 Skor Penilaian Pengetahuan
No. Langkah-langkah Skor

1

2

3
4

Guru memberikan penilaian dalam
Guru menilai
Memberikan penilaian tentang
Mengoreksi kalimat
30

20

20
30
jumlah 100

14. Pedoman Penilaian Praktek

Penilaian kegiatan
No Sub Kompetensi Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa menerapkan bahasa sesuai dengan unggah-ungguh yang tepat Siswa diharapkan mampu :
1. Mengetahui
2. Membuat 3.
40

20

40
Skor total

RUMUS NILAI ( a ) :

Penilaian Laporan
No Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa dapat
b. m
 mem
 Mem
30

30

40
Skor total

RUMUS NILAI ( b ) :

NILAI PSIKOMOTOR :

15. Pedoman Penilaian Sikap

Penilaian
i. tanggung jawab
ii. kerja sama
iii. perhatian
iv. minat
v. kejujuran

Lembar Nilai
No Nama Tanggung jawab Kerja sama perhatian minat kejujuran Total

1.

Adit
5 5 5 5 5 25
Catatan : Rentang nilai 0 – 5

Keterangan nilai :
20 – 25 Tinggi
10 – 19 Sedang
0 – 9 Rendah

I. INSTRUMENT

4. Ke

Mengetahui Surakarta, Juli 2009
Kepala SMA Warga Ska, Guru Mata Pelajaran,

Dra Ch.Titik Purwanti Sunarto,S.Sn

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA
SMA WARGA SURAKARTA
Jl. Monginsidi 21 Surakarta, telp. 0271.638873

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

O. IDENTITAS
Mata Pelajaran : Basa Jawa
Kelas / Semester : XI / Gasal
Materi Pokok : B
Alokasi waktu : X 45 menit
Standar Kompetensi : Mampu.
Kompetensi Dasar :
• M

Indikator :
• Be

P. TUJUAN PEMBELAJARAN
• Men

Q. MATERI
Unggah-
R. METODE PEMBELAJARAN
1.Model Pembelajaran
-CTL
2.Metode
-Ceramah
-Demonstrasi
-Tanya Jawab
3.Pendekatan
-Keterampilan Proses

S. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No Tahap Kegiatan Alokasi waktu
Pendidik Peserta Didik
1

2

3

Awal

Inti

Akhir

- Memeriksa kesiapan siswa
- Memberi motivai siswa
- Mendorong
Siswa berminat mengetahui materi

- Bertanya definisi tentang
- Memberikan contoh wawancara
- Memperhatikan contoh hasil yang disampaikan dan mencatat isi
- Menerangkan tentang secara rinci
- Menjelaskan secara detail bagaimana cara dengan bahasa yang tepat menurut umur yang diwawancarai
- Memerintahkan siswa untuk meringkas isi

- Memberikan ulasan materi yang disampaikan

- Menyimpulkan tentang wawancara dan cara
- Memberikan tugas kepada siswa

- Mempersiapkan buku pelajaran

- Mencatat dan mendengarkan penjelasan guru
- Menjawab pertanyaan guru
- Bertanya hal yang belum jelas yang disampaiakan guru
- Siswa memperhatikan contoh dengan bahasa yang tepat yang

- Mendengarkan ulasan materi yang disampaikan guru
- Mencatat tugas yang diberikan guru
10 “

65”

15”

T. PENILAIAN
26. Aspek yang dinilai
1.16 Pengetahuan
1.17 Praktek
1.18 Sikap

27. Jenis Tagihan
2.16 Lisan
2.17 Ulangan Harian
2.18 Tugas Mandiri

28. Bentuk Instrumen
3.12 Uraian terstruktur
3.13 Praktek percakapan

U. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
29. Sumber Belajar
1.16 Buku Pegangan
1.17 Buku percakapan
1.18 Radio

30. Alat Pembelajaran
2.11 Alat Praktek
2.12 Naskah dialog

31. Media Pembelajaran
3.16 Modul
3.17 Lembar Evaluasi
3.18 LCD

32. KKM 65

H. PEDOMAN PENILAIAN

16. Pedoman Penilaian Pengetahuan

1.1 Penilaian Pengetahuan
No. Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen
1

2

3

4

Siswa dapat

Siswa dapat

Siswa dapat menyebutkan kata-kata

Siswa mampu membuat
Melihat/
mengoreksi pekerjaan/
jawaban siswa

Tertulis
terlampir

1.2 Skor Penilaian Pengetahuan
No. Langkah-langkah Skor

1

2

3
4

Guru memberikan penilaian dalam
Guru menilai
Memberikan penilaian tentang
Mengoreksi kalimat
30

20

20
30
jumlah 100

17. Pedoman Penilaian Praktek

Penilaian kegiatan
No Sub Kompetensi Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa menerapkan bahasa sesuai dengan unggah-ungguh yang tepat Siswa diharapkan mampu :
1. Mengetahui
2. Membuat 3.
40

20

40
Skor total

RUMUS NILAI ( a ) :

Penilaian Laporan
No Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa dapat
c. m
 mem
 Mem
30

30

40
Skor total

RUMUS NILAI ( b ) :

NILAI PSIKOMOTOR :

18. Pedoman Penilaian Sikap

Penilaian
i. tanggung jawab
ii. kerja sama
iii. perhatian
iv. minat
v. kejujuran

Lembar Nilai
No Nama Tanggung jawab Kerja sama perhatian minat kejujuran Total

1.

Adit
5 5 5 5 5 25
Catatan : Rentang nilai 0 – 5

Keterangan nilai :
20 – 25 Tinggi
10 – 19 Sedang
0 – 9 Rendah

I. INSTRUMENT

5. Ke

Mengetahui Surakarta, Juli 2009
Kepala SMA Warga Ska, Guru Mata Pelajaran,

Dra Ch.Titik Purwanti Sunarto,S.Sn

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA
SMA WARGA SURAKARTA
Jl. Monginsidi 21 Surakarta, telp. 0271.638873

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

V. IDENTITAS
Mata Pelajaran : Basa Jawa
Kelas / Semester : XI / Gasal
Materi Pokok : B
Alokasi waktu : X 45 menit
Standar Kompetensi : Mampu.
Kompetensi Dasar :
• M

Indikator :
• Be

W. TUJUAN PEMBELAJARAN
• Men

X. MATERI
Unggah-
Y. METODE PEMBELAJARAN
1.Model Pembelajaran
-CTL
2.Metode
-Ceramah
-Demonstrasi
-Tanya Jawab
3.Pendekatan
-Keterampilan Proses

Z. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No Tahap Kegiatan Alokasi waktu
Pendidik Peserta Didik
1

2

3

Awal

Inti

Akhir

- Memeriksa kesiapan siswa
- Memberi motivai siswa
- Mendorong
Siswa berminat mengetahui materi

- Bertanya definisi tentang
- Memberikan contoh wawancara
- Memperhatikan contoh hasil yang disampaikan dan mencatat isi
- Menerangkan tentang secara rinci
- Menjelaskan secara detail bagaimana cara dengan bahasa yang tepat menurut umur yang diwawancarai
- Memerintahkan siswa untuk meringkas isi

- Memberikan ulasan materi yang disampaikan

- Menyimpulkan tentang wawancara dan cara
- Memberikan tugas kepada siswa

- Mempersiapkan buku pelajaran

- Mencatat dan mendengarkan penjelasan guru
- Menjawab pertanyaan guru
- Bertanya hal yang belum jelas yang disampaiakan guru
- Siswa memperhatikan contoh dengan bahasa yang tepat yang

- Mendengarkan ulasan materi yang disampaikan guru
- Mencatat tugas yang diberikan guru
10 “

65”

15”

AA. PENILAIAN
33. Aspek yang dinilai
1.19 Pengetahuan
1.20 Praktek
1.21 Sikap

34. Jenis Tagihan
2.19 Lisan
2.20 Ulangan Harian
2.21 Tugas Mandiri

35. Bentuk Instrumen
3.14 Uraian terstruktur
3.15 Praktek percakapan

BB. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
36. Sumber Belajar
1.19 Buku Pegangan
1.20 Buku percakapan
1.21 Radio

37. Alat Pembelajaran
2.13 Alat Praktek
2.14 Naskah dialog

38. Media Pembelajaran
3.19 Modul
3.20 Lembar Evaluasi
3.21 LCD

39. KKM 65

H. PEDOMAN PENILAIAN

19. Pedoman Penilaian Pengetahuan

1.1 Penilaian Pengetahuan
No. Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen
1

2

3

4

Siswa dapat

Siswa dapat

Siswa dapat menyebutkan kata-kata

Siswa mampu membuat
Melihat/
mengoreksi pekerjaan/
jawaban siswa

Tertulis
terlampir

1.2 Skor Penilaian Pengetahuan
No. Langkah-langkah Skor

1

2

3
4

Guru memberikan penilaian dalam
Guru menilai
Memberikan penilaian tentang
Mengoreksi kalimat
30

20

20
30
jumlah 100

20. Pedoman Penilaian Praktek

Penilaian kegiatan
No Sub Kompetensi Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa menerapkan bahasa sesuai dengan unggah-ungguh yang tepat Siswa diharapkan mampu :
1. Mengetahui
2. Membuat 3.
40

20

40
Skor total

RUMUS NILAI ( a ) :

Penilaian Laporan
No Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa dapat
d. m
 mem
 Mem
30

30

40
Skor total

RUMUS NILAI ( b ) :

NILAI PSIKOMOTOR :

21. Pedoman Penilaian Sikap

Penilaian
i. tanggung jawab
ii. kerja sama
iii. perhatian
iv. minat
v. kejujuran

Lembar Nilai
No Nama Tanggung jawab Kerja sama perhatian minat kejujuran Total

1.

Adit
5 5 5 5 5 25
Catatan : Rentang nilai 0 – 5

Keterangan nilai :
20 – 25 Tinggi
10 – 19 Sedang
0 – 9 Rendah

I. INSTRUMENT

6. Ke

Mengetahui Surakarta, Juli 2009
Kepala SMA Warga Ska, Guru Mata Pelajaran,

Dra Ch.Titik Purwanti Sunarto,S.Sn

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA
SMA WARGA SURAKARTA
Jl. Monginsidi 21 Surakarta, telp. 0271.638873

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

CC. IDENTITAS
Mata Pelajaran : Basa Jawa
Kelas / Semester : XI / Gasal
Materi Pokok : B
Alokasi waktu : X 45 menit
Standar Kompetensi : Mampu.
Kompetensi Dasar :
• M

Indikator :
• Be

DD. TUJUAN PEMBELAJARAN
• Men

EE. MATERI
Unggah-
FF. METODE PEMBELAJARAN
1.Model Pembelajaran
-CTL
2.Metode
-Ceramah
-Demonstrasi
-Tanya Jawab
3.Pendekatan
-Keterampilan Proses

GG. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No Tahap Kegiatan Alokasi waktu
Pendidik Peserta Didik
1

2

3

Awal

Inti

Akhir

- Memeriksa kesiapan siswa
- Memberi motivai siswa
- Mendorong
Siswa berminat mengetahui materi

- Bertanya definisi tentang
- Memberikan contoh wawancara
- Memperhatikan contoh hasil yang disampaikan dan mencatat isi
- Menerangkan tentang secara rinci
- Menjelaskan secara detail bagaimana cara dengan bahasa yang tepat menurut umur yang diwawancarai
- Memerintahkan siswa untuk meringkas isi

- Memberikan ulasan materi yang disampaikan

- Menyimpulkan tentang wawancara dan cara
- Memberikan tugas kepada siswa

- Mempersiapkan buku pelajaran

- Mencatat dan mendengarkan penjelasan guru
- Menjawab pertanyaan guru
- Bertanya hal yang belum jelas yang disampaiakan guru
- Siswa memperhatikan contoh dengan bahasa yang tepat yang

- Mendengarkan ulasan materi yang disampaikan guru
- Mencatat tugas yang diberikan guru
10 “

65”

15”

HH. PENILAIAN
40. Aspek yang dinilai
1.22 Pengetahuan
1.23 Praktek
1.24 Sikap

41. Jenis Tagihan
2.22 Lisan
2.23 Ulangan Harian
2.24 Tugas Mandiri

42. Bentuk Instrumen
3.16 Uraian terstruktur
3.17 Praktek percakapan

II. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
43. Sumber Belajar
1.22 Buku Pegangan
1.23 Buku percakapan
1.24 Radio

44. Alat Pembelajaran
2.15 Alat Praktek
2.16 Naskah dialog

45. Media Pembelajaran
3.22 Modul
3.23 Lembar Evaluasi
3.24 LCD

46. KKM 65

H. PEDOMAN PENILAIAN

22. Pedoman Penilaian Pengetahuan

1.1 Penilaian Pengetahuan
No. Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen
1

2

3

4

Siswa dapat

Siswa dapat

Siswa dapat menyebutkan kata-kata

Siswa mampu membuat
Melihat/
mengoreksi pekerjaan/
jawaban siswa

Tertulis
terlampir

1.2 Skor Penilaian Pengetahuan
No. Langkah-langkah Skor

1

2

3
4

Guru memberikan penilaian dalam
Guru menilai
Memberikan penilaian tentang
Mengoreksi kalimat
30

20

20
30
jumlah 100

23. Pedoman Penilaian Praktek

Penilaian kegiatan
No Sub Kompetensi Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa menerapkan bahasa sesuai dengan unggah-ungguh yang tepat Siswa diharapkan mampu :
1. Mengetahui
2. Membuat 3.
40

20

40
Skor total

RUMUS NILAI ( a ) :

Penilaian Laporan
No Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa dapat
e. m
 mem
 Mem
30

30

40
Skor total

RUMUS NILAI ( b ) :

NILAI PSIKOMOTOR :

24. Pedoman Penilaian Sikap

Penilaian
i. tanggung jawab
ii. kerja sama
iii. perhatian
iv. minat
v. kejujuran

Lembar Nilai
No Nama Tanggung jawab Kerja sama perhatian minat kejujuran Total

1.

Adit
5 5 5 5 5 25
Catatan : Rentang nilai 0 – 5

Keterangan nilai :
20 – 25 Tinggi
10 – 19 Sedang
0 – 9 Rendah

I. INSTRUMENT

7. Ke

Mengetahui Surakarta, Juli 2009
Kepala SMA Warga Ska, Guru Mata Pelajaran,

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA
SMA WARGA SURAKARTA
Jl. Monginsidi 21 Surakarta, telp. 0271.638873

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

JJ. IDENTITAS
Mata Pelajaran : Basa Jawa
Kelas / Semester : XI / Gasal
Materi Pokok : B
Alokasi waktu : X 45 menit
Standar Kompetensi : Mampu.
Kompetensi Dasar :
• M

Indikator :
• Be

KK. TUJUAN PEMBELAJARAN
• Men

LL. MATERI
Unggah-
MM. METODE PEMBELAJARAN
1.Model Pembelajaran
-CTL
2.Metode
-Ceramah
-Demonstrasi
-Tanya Jawab
3.Pendekatan
-Keterampilan Proses

NN. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No Tahap Kegiatan Alokasi waktu
Pendidik Peserta Didik
1

2

3

Awal

Inti

Akhir

- Memeriksa kesiapan siswa
- Memberi motivai siswa
- Mendorong
Siswa berminat mengetahui materi

- Bertanya definisi tentang
- Memberikan contoh wawancara
- Memperhatikan contoh hasil yang disampaikan dan mencatat isi
- Menerangkan tentang secara rinci
- Menjelaskan secara detail bagaimana cara dengan bahasa yang tepat menurut umur yang diwawancarai
- Memerintahkan siswa untuk meringkas isi

- Memberikan ulasan materi yang disampaikan

- Menyimpulkan tentang wawancara dan cara
- Memberikan tugas kepada siswa

- Mempersiapkan buku pelajaran

- Mencatat dan mendengarkan penjelasan guru
- Menjawab pertanyaan guru
- Bertanya hal yang belum jelas yang disampaiakan guru
- Siswa memperhatikan contoh dengan bahasa yang tepat yang

- Mendengarkan ulasan materi yang disampaikan guru
- Mencatat tugas yang diberikan guru
10 “

65”

15”

OO. PENILAIAN
47. Aspek yang dinilai
1.25 Pengetahuan
1.26 Praktek
1.27 Sikap

48. Jenis Tagihan
2.25 Lisan
2.26 Ulangan Harian
2.27 Tugas Mandiri

49. Bentuk Instrumen
3.18 Uraian terstruktur
3.19 Praktek percakapan

PP. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
50. Sumber Belajar
1.25 Buku Pegangan
1.26 Buku percakapan
1.27 Radio

51. Alat Pembelajaran
2.17 Alat Praktek
2.18 Naskah dialog

52. Media Pembelajaran
3.25 Modul
3.26 Lembar Evaluasi
3.27 LCD

53. KKM 65

H. PEDOMAN PENILAIAN

25. Pedoman Penilaian Pengetahuan

1.1 Penilaian Pengetahuan
No. Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen
1

2

3

4

Siswa dapat

Siswa dapat

Siswa dapat menyebutkan kata-kata

Siswa mampu membuat
Melihat/
mengoreksi pekerjaan/
jawaban siswa

Tertulis
terlampir

1.2 Skor Penilaian Pengetahuan
No. Langkah-langkah Skor

1

2

3
4

Guru memberikan penilaian dalam
Guru menilai
Memberikan penilaian tentang
Mengoreksi kalimat
30

20

20
30
jumlah 100

26. Pedoman Penilaian Praktek

Penilaian kegiatan
No Sub Kompetensi Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa menerapkan bahasa sesuai dengan unggah-ungguh yang tepat Siswa diharapkan mampu :
1. Mengetahui
2. Membuat 3.
40

20

40
Skor total

RUMUS NILAI ( a ) :

Penilaian Laporan
No Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa dapat
f. m
 mem
 Mem
30

30

40
Skor total

RUMUS NILAI ( b ) :

NILAI PSIKOMOTOR :

27. Pedoman Penilaian Sikap

Penilaian
i. tanggung jawab
ii. kerja sama
iii. perhatian
iv. minat
v. kejujuran

Lembar Nilai
No Nama Tanggung jawab Kerja sama perhatian minat kejujuran Total

1.

Adit
5 5 5 5 5 25
Catatan : Rentang nilai 0 – 5

Keterangan nilai :
20 – 25 Tinggi
10 – 19 Sedang
0 – 9 Rendah

I. INSTRUMENT

8. Ke

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA
SMA WARGA SURAKARTA
Jl. Monginsidi 21 Surakarta, telp. 0271.638873

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

QQ. IDENTITAS
Mata Pelajaran : Basa Jawa
Kelas / Semester : XI / Gasal
Materi Pokok : B
Alokasi waktu : X 45 menit
Standar Kompetensi : Mampu.
Kompetensi Dasar :
• M

Indikator :
• Be

RR. TUJUAN PEMBELAJARAN
• Men

SS. MATERI
Unggah-
TT. METODE PEMBELAJARAN
1.Model Pembelajaran
-CTL
2.Metode
-Ceramah
-Demonstrasi
-Tanya Jawab
3.Pendekatan
-Keterampilan Proses

UU. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No Tahap Kegiatan Alokasi waktu
Pendidik Peserta Didik
1

2

3

Awal

Inti

Akhir

- Memeriksa kesiapan siswa
- Memberi motivai siswa
- Mendorong
Siswa berminat mengetahui materi

- Bertanya definisi tentang
- Memberikan contoh wawancara
- Memperhatikan contoh hasil yang disampaikan dan mencatat isi
- Menerangkan tentang secara rinci
- Menjelaskan secara detail bagaimana cara dengan bahasa yang tepat menurut umur yang diwawancarai
- Memerintahkan siswa untuk meringkas isi

- Memberikan ulasan materi yang disampaikan

- Menyimpulkan tentang wawancara dan cara
- Memberikan tugas kepada siswa

- Mempersiapkan buku pelajaran

- Mencatat dan mendengarkan penjelasan guru
- Menjawab pertanyaan guru
- Bertanya hal yang belum jelas yang disampaiakan guru
- Siswa memperhatikan contoh dengan bahasa yang tepat yang

- Mendengarkan ulasan materi yang disampaikan guru
- Mencatat tugas yang diberikan guru
10 “

65”

15”

VV. PENILAIAN
54. Aspek yang dinilai
1.28 Pengetahuan
1.29 Praktek
1.30 Sikap

55. Jenis Tagihan
2.28 Lisan
2.29 Ulangan Harian
2.30 Tugas Mandiri

56. Bentuk Instrumen
3.20 Uraian terstruktur
3.21 Praktek percakapan

WW. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
57. Sumber Belajar
1.28 Buku Pegangan
1.29 Buku percakapan
1.30 Radio

58. Alat Pembelajaran
2.19 Alat Praktek
2.20 Naskah dialog

59. Media Pembelajaran
3.28 Modul
3.29 Lembar Evaluasi
3.30 LCD

60. KKM 65

H. PEDOMAN PENILAIAN

28. Pedoman Penilaian Pengetahuan

1.1 Penilaian Pengetahuan
No. Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen
1

2

3

4

Siswa dapat

Siswa dapat

Siswa dapat menyebutkan kata-kata

Siswa mampu membuat
Melihat/
mengoreksi pekerjaan/
jawaban siswa

Tertulis
terlampir

1.2 Skor Penilaian Pengetahuan
No. Langkah-langkah Skor

1

2

3
4

Guru memberikan penilaian dalam
Guru menilai
Memberikan penilaian tentang
Mengoreksi kalimat
30

20

20
30
jumlah 100

29. Pedoman Penilaian Praktek

Penilaian kegiatan
No Sub Kompetensi Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa menerapkan bahasa sesuai dengan unggah-ungguh yang tepat Siswa diharapkan mampu :
1. Mengetahui
2. Membuat 3.
40

20

40
Skor total

RUMUS NILAI ( a ) :

Penilaian Laporan
No Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Siswa dapat
g. m
 mem
 Mem
30

30

40
Skor total

RUMUS NILAI ( b ) :

NILAI PSIKOMOTOR :

30. Pedoman Penilaian Sikap

Penilaian
i. tanggung jawab
ii. kerja sama
iii. perhatian
iv. minat
v. kejujuran

Lembar Nilai
No Nama Tanggung jawab Kerja sama perhatian minat kejujuran Total

1.

Adit
5 5 5 5 5 25
Catatan : Rentang nilai 0 – 5

Keterangan nilai :
20 – 25 Tinggi
10 – 19 Sedang
0 – 9 Rendah

I. INSTRUMENT

9. Ke

Mengetahui Surakarta, Juli 2009
Kepala SMA Warga Ska, Guru Mata Pelajaran,

Dra Ch.Titik Purwanti Sunarto,S.Sn

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA
SMA WARGA SURAKARTA
Jl. Monginsidi 21 Surakarta, telp. 0271.638873

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

XX. IDENTITAS
MATA PELAJARAN :
KELAS / SEMESTER :
MATERI POKOK :
ALOKASI WAKTU :
STANDAR KOMPETENSI :
KOMPETENSI DASAR :
INDIKATOR :

YY. TUJUAN PEMBELAJARAN

ZZ. MATERI

AAA. METODE PEMBELAJARAN

BBB. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No Tahap Kegiatan Alokasi waktu
Pendidik Peserta Didik
1

2

3

Awal

Inti

Akhir

CCC. PENILAIAN
61. Aspek yang dinilai
1.31 Pengetahuan
1.32 Praktek
1.33 Sikap

62. Jenis Tagihan
2.31 Lisan
2.32 Ulangan Harian
2.33 Tugas Mandiri

63. Bentuk Instrumen
3.22 Uraian terstruktur
3.23

DDD. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
64. Sumber Belajar
1.31 Buku Pegangan
1.32 Internet
1.33

65. Alat Pembelajaran
2.21 Alat Praktek
2.22

66. Media Pembelajaran
3.31 Modul
3.32 Lembar Evaluasi
3.33 LCD

67. KKM

H. PEDOMAN PENILAIAN

31. Pedoman Penilaian Pengetahuan

1.1 Penilaian Pengetahuan
No. Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen

1

Indikator soal

1.2 Skor Penilaian Pengetahuan
No. Langkah-langkah Skor

32. Pedoman Penilaian Praktek

Penilaian kegiatan
No Sub Kompetensi Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Skor total

RUMUS NILAI ( a ) :

Penilaian Laporan
No Indikator keberhasilan Skor Penilaian
1 2 3 4 5

Skor total

RUMUS NILAI ( b ) :

NILAI PSIKOMOTOR :

33. Pedoman Penilalaian Sikap

Penilaian
- tanggung jawab
- kerja sama
- perhatian
- minat
- kejujuran

Lembar Nilai
No Nama Tanggung jawab Kerja sama perhatian minat kejujuran Total

Catatan : Rentang nilai 0 – 5

Keterangan nilai :
20 – 25 Tinggi
10 – 19 Sedang
0 – 9 Rendah

rpp tik smp kelas 9 berkarakter,
rpp tik smp kelas 1,
rpp tik smp kelas 7 semester 2,
rpp tik smp 2011,

artikel lainnya RPP TIK 2014 Semester Gasal

Saturday 8 August 2015 | blog

MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR TELEMATIKA SUB SEKTOR COMPUTER TECHNICAL SUPPORT     MENGKONFIGURASI SOFTWARE APLIKASI…

Saturday 10 October 2015 | blog

Trainee journal tot 104 b3 1 – 5 september 2009 topik : ict 1. Name :…

Thursday 9 July 2015 | blog

KEGIATAN BELAJAR 3 4.1. Tujuan Pemelajaran Siswa mampu melakukan editing sederhana, isian berulang menggunakan Perangkat Lunak…

Thursday 6 November 2014 | blog

    MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR JASA PERUSAHAAN BIDANG JASA ADMINITRASI PERKANTORAN      …