Menu

Contoh naskah soal bahasa jawa sma

Dec
23
2013
by : 1. Posted in : blog

 

 

                        MATA PELAJARAN     :    BAHASA JAWA

                        KELAS                          :    X (SATU)

                        PROGRAM STUDI       :    UMUM

                        HARI/TANGGAL          :    RABU, 05 JUNI 2013

                        WAKTU                       :    09.30 – 11.00

 

PETUNJUK UMUM

 1. Isikan nama peserta, nomor peserta dan nama mata uji pada lembar jawab yang disediakan
 1. Bacalah dengan cermat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan
 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini pada lembar jawab  yang disediakan
 3. Jumlah soal  ada 50 butir, Obyektif 45 butir dan Uraian 5 butir,  dikerjakan semua dalam waktu  90 menit

 1. A.    Wangsulana pitakon ing ngisor kanthi milih aksara A, B, C, D, utawa E sing koanggep bener!
 2. Sinten mawon ingkang kedah ngrembakaaken basa Jawi?
 1. Tiyang Tionhoa ingkang mapan ing tlatah Jawa
 2. Tiyang Amerika ingkang mapan ing tlatah Jawa
 3. Tiyang Australia ingkang mapan ing tlatah Jawa
 4. Tiyang Jawa ingkang mapan ing tlatah Jawa
 5. Tiyang Afrika ingkang mapan ing tlatah Jawa

 

 1. “Piwulangan basa Jawi ingkang ngeremenaken” inggih punika salah satunggalipun cara kangge punapa?
  1. Perkawis kanggo ngremenake lare-lare alit
  2. Perkawis kanggo nggantos sikep kang ala
  3. Perkawis kanggo mangertosi kawruh kang kathah
  4. Perkawis basa Jawa saged ngrembaka ing pundi mawon panggenan
  5. Perkawis basa Indonesia saged ngrembaka ing pundi mawon panggenan

 

 1. Sakpunika basa Jawi kapetang basa ingkang lumayan kathah dipunengge dening warga donya. Miturut pinemu Coulmas (2005), basa Jawi wonten ning urutan pinten?
 1. 18                                                                    D. 21
 2. 19                                                                    E. 22
 3. 20

 

 1. Kepriye cara-cara sinau basa Jawa ingkang trep kangge lare lan ngremenake?
  1. Dipunparingi damelan supados nembang macapat lan nembang dolanan
  2. Dipunparingi damelan gawe gamelan
  3. Dipunparingi damelan supados nembang pop Indonesia
  4. Dipunparingi damelan gawe dolanan
  5. Dipunparingi damelan supados ajar nembang pop Barat

 

 1. Unggah-ungguh basa Jawa ingkang dipunginaaken wonten ing masyarakat Jawi inggih punika?
  1. Ngoko, Jarwa, saha Gancaran                         D. Ngoko, Krama saha Rerepen
  2. Ngoko, Krama, saha Gancaran                       E. Ngoko, Krama saha Krama Inggil
  3. Ngoko, Krama, saha Jarwa
  4. Unggah-ungguh punika tata krama kangge punapa?
   1. Kangge Nggojeki kancane                              D. Kangge pados gaweyan
   2. Kangge ngurmati tiyang pejah                        E. Kangge ngurmati lare alit
   3. Kengge ngurmati tiyang sanes

 

 1. Unggah-ungguh basa Jawi punika ingkang tataranipun nginggil piyambak dipunsebat basa  krama, basa krama inggih punika basa ingkang alus. Dene ginanipun inggih punika:

1)      Kangge rerembakan tiyang enem dhumateng tiyang sepuh

2)      Kangge rerembagan lare kaliyan lare

3)      Kangge pirembakan tiyang enem dhumateng tiyang ingkang langkung sepuh

4)      Kangge rerembagan tiyang sepuh dhumateng lare

5)      Kangge pirembakan tiyang sepuh dhumaten tiyang sanes ingkang dipunkurmati.

Wangsulan ingkang trep inggih punika?

 1. 1, 2, 3                                                              D. 2, 3, 5
 2. 1, 3, 5                                                              E. 2, 4, 5
 3. 1, 4, 5

 

 1. Tembung tata krama iku kedadean saka rong tembung yaiku tembung tata lan tembung krama. Tegese tembung tatainggih punika?
  1. Beciking pangetrap                                         D. Salah tampa
  2. Beciking gaweyan                                           E. Salah pangira-ira
  3. Beciking nembang

 

 1. Dadi tembung tata krama iku tegese?
 1. Tata kang sae lan becik.
 2. Patrap utawa pratingkah kang becik pangetrape.
 3. Dirabekake lan dikawinake.
 4. Dijak guneman nganggo tembung krama.
 5. Patrap utawa pratingkah kang ala pangetrape.

 

 1. Dhuwuring drajade bangsa bisa katitik saka?
  1. Patrap kang ala                                                D. Seriking ati
  2. Becike guneman                                              E. Tingkah laku kang ala
  3. Alusing tata kramane

 

 1. Miturut Serat Wulang Reh anggitanipun Sinuhun Paku Buwana IV tembange maskumambang sapa kang wajib sinembah (hurmati) kang nomer kalih?
  1. Wong tuwa lanang lan wadon                                    D. Mara tuwa sekarone
  2. Sadulur-dulur tuwa                                         E. Gusti
  3. Guru

 

 1. Kasebut ing Wulangreh, kang wajib sinembah kang nomer lima, yaiku : Gusti. Karepe tegese tembung “Gusti” inggih punika?
  1. Gusti Allah                                                      D. Utusan
  2. Ratu lan panggede liyane                                E. Para Wali Sanga
  3. Allah SWT
  4. Mung bae sapa kang wajib kita sembah (hurmati) wis pathokane kang tinulis, kasebut ing buku “Wulangreh” karangane Ingkang Sinuhun Paku Buwana IV tembange Maskumambang, sinten mawon ingkang kedah awake dhewe hurmati?

1). Wong tuwa lanang lan wong tuwa wadon.

2). Kanca kenthel.

3). Sadulur-sadulur tuwa.

4). Juru kunci.

5). Gusti.

Wangsulan ingkang trep inggih punika?

 1. 1, 2, 3                                                              D. 1, 3, 4
 2. 1, 4, 5                                                              E. 2, 3, 5
 3. 1, 3, 5

 

 1. Manut gunane basa Jawa ragam krama gunane kanggo guneman karo sapa?
 2. Sapa bae                                                          D. Tiyang sepuh
 3. Kanca kenthel                                                             E. Wong sing dimungsui
 4. Tepungan anyar

 

 1. Basa ngoko, krama lan krama inggil diarani?
 2. Ngajeni                                                            D. Basa desa
 3. Unggah-ungguh basa                                      E. Basa bagongan
 4. Tata krama

 

 1. Ukara ing ngisor sing nggunakake unggah-ungguh basa kang trep yaiku…
 2. Mas kula badhe kondur rumiyen amerga kula nembe gerah.
 3. Kula badhe siram rumiyen, supados ben nora ngantukan.
 4. Pak panjenengan badhe muleh jam pira?
 5. Ibu lan embah putri kula lara kadhasen lan panunen.
 6. Bapak kula nembe siram saklajengipun maos koran wonten ngajengan griya.

 

 1. Ukara ing ngisor sing nggunakake unggah-ungguh basa kang trep yaiku…
 2. “Pakdhe Musiran ora gelem mangan Mas…”
 3. “Mas Jarot bok panjenengan ngombe teh dhisik ta…”
 4. Ayo kanca-kanca padha nyemplung bareng ning kolam
 5. Mbak Sri tulung kula ditumbaske obat, amerga kula gerah polo.
 6. Bapak Sujito wis turu porung Mas?

 

 1. Ibu kalawau enjang sampun maringi unjukan ning bapak. Krama inggile tembung ‘maringi’ yaiku…
 2. Nyukani                                                          D. Nyaosi
 3. Ngekei                                                             E. Nugasi
 4. Ngurusi

 

 1. Ibu kalawau enjang sampun tangi. Krama inggile tembung ‘tangi’ yaiku…
 2. Mungu                                                             D. Wungu
 3. Ngungu                                                           E. Ngulu
 4. Nuru

 

 1. Ngisor iki sing ora dikandhakake ana crita cekak yaiku…
 2. Watak critane                                                  D. Setting
 3. Alur                                                                 E.  Tema
 4. Paraga

 

 1. Karangan/wacan gancaran kang ora luwih saka sepuluh ewu tembung diarani?
 2. Prosa                                                               D. Crita cekak
 3. Paragraph                                                        E. Crita rakyat
 4. Crita sambung
  1. Tegese tembung “gancaran” yaiku…
  2. Prosa                                                               D. Crita cekak
  3. Paragraph                                                        E. Crita rakyat
  4. Crita sambung

 

 1. Papan lan wektu dumadine crita diarani?
 2. Irah-irahan                                                       D. Paraga
 3. Alur crita                                                         E. Tema
 4. Setting
  1. ….Bareng Pak Tino menyang toilet kabeh tutup. Sawise dienteni, saka njero ana dhedheheme wong wadon. Lawang didhodhog dening Pak Tino metu, jebul sing metu saka toilet wanita nganggo klambi terusan putih, raine pucet, mripate cowong lang praupane kosong kaya manungsa sing lagi mati dikubur ana kuburan…

Pethikan crita ing dhuwur setting crita mau ana ing…

 1. Ngomah lan kuburan                                       D. Toilet
 2. Acara hajatan                                                  E. Praktek dokter
 3. Toilet lan Kuburan

 

Wacan ing ngisor kanggo soal no. 26 – 29

Saben wulan Mulud Keraton Surakarta isih lumintu nggelar tradisi sekaten kang uga asring sinebut Grebeg Mulud. Inti sari Sekaten, yaiku nabuh gamelan Kyai Sari lan Guntur Madu, kanthi gendhing-gendhing kang uga khas cacah 7, yaiku Gendhing Sekaten, Cingcing dhuwur, Kajongan, Pareanom, Rambu Gedhe, Rambu Alit, lan Bango Buthak tetep linuri-uri. Ewa dene swarane gamelan mau wis ora duwe perbawa tumrap rata-rata pengunjung sekaten sing akeh nunggoni gamelan nalikane ditabuh malah kepara akeh para bule mancanegara.

Sekaten diwiwiti dening para Wali Sanga jaman Keraton Demak kanggo mengeti wiyose Kanjeng nabi Muhammad SAW.

 

Wenehana tandha ping (x) sangarepe wangsulana sing bener!

 1. Keraton Surakarta nggelar tradhisi Sekaten saben wulan?
 2. Pasa                                                                 D. Sura
 3. Sawal                                                              E. Mulud
 4. Besar

 

 1. Gendhing-gendhing sing ora ditabuh ing gelaran sekaten yaiku gendhing?
 2. Pareanom                                                        D. Bango Buthak
 3. Rambu Gedhe                                                 E. Gambar Sawit
 4. Rambu Alit

 

 1. Tradhisi Sekaten mengeti?
 2. Laire Kanjeng Nabi Muhammad SAW
 3. Sedane kanjeng Nabi Muhammad SAW
 4. Isro’ Mi’raj Kanjeng Nabi Mhammad SAW
 5. Kramane Kanjeng Nabi Muhammad SAW
 6. Menange Kanjeng Nabi Muhammad SAW

 

 1. Juru kunci makame Ki Ageng Sela ngaku antuk bayar sasen saka Keraton Surakarta. Juru kunci tegese?
 2. Sing ngopeni kunci                                         D. Sing njaga kuburan
 3. Sing nggawa kuci                                            E. Sing njaga gudhang perkakas
 4. Sing adol kunci

 

Carita wayang ing ngisor iki semaken kanthi premati!

r[fnPe/mfi

?p/mfi/pe/mfi/pm[faikua/junnliklai/[r.g[nD=lai/[rai=m=skpituaugfijen_z[kKplG|n.

?wekT|filai/r[kK,bp[kKyaikup]bupnD|[fwntlgisbiynT|k [ronegrmnF|r,anl[ko[nGorw=s.byipe/mfifisusulL[kKmev=mnF|r. [aorsu[wai=[ko[noauglai/[fwiwrsemBf]/ b]tjy/ lrair_.k[ro p]bubl[fwbyis[kLo[ronFips=z[kK.

?mul[nNpe/mfilnSemBf]bx=znCi[kFwstetepFfips=zn[nN,nf-[nBo[jo[nNai=aenFiaenFippnHn.

?[w[nanNtnDpi=(X) szx[pPw=sulnNsi=bene/!

 1. g[nD=lai/[rai=m=skpituaugfijen_z[kKplG|n.temB|=m=stege[sS?
 2. [mokl\                                                         D. [aolh[aolh
 3. fipznT|mP][pKwn\                                E. ppn\
 4. wekT|
  1. temB|=s[kLo[ron\ sktemB|=li=g?
  2. [kL[rn\                                                       D. [lo[ro
  3. [lo[ron\                                                    E. [kLo[ron\
  4. s[kLo
  5. spps=z[nNa/junai=c]itduwu/aiku?
   1. [fwi                                                  D. sembf]
   2. wr                                                                   E. lrbLv
   3. se[mBo[f]o
   4. ai=negrzenfia/junfisusulL[kK[mlup]bupnD|[fwnt?
    1. mnF|r                                                            D. mfusr
    2. mfukr                                                            E. mnF|rs
    3. mfulr
     1. Tembung mubang-mubeng klebu tembung rangkep dwilingga…
     2. Padha swara                                                    D. Beda swara
     3. Salin swara                                                      E. Salinan
     4. Semu

 

 1. Wara-wara tinulis cekak-aos, cekak-aos tegese…
 2. Rowa                                                               D. Ringkes
 3. Ngambra-ambra                                              E. Krama
 4. Cetha

 

 1. Kendal kaline wungu, ajar kenal karo aku. Yen ditulis ing aksara Jawa yaiku…

 

 1. ?kenFlKlinwuzuaj/knlK[roaku.

 

 1. ?kenDlKli[nwuzuaj/kenlk[roaku.

 

C. ? kenFlKli[nNwuzuaj/kenlK[roaku.

 

D. ? kenDlKli[nNwuzuaj/kenlK[roaku.

 

E. ? kenFlKli[nNwzuaj/kenlK[roaku.

 1. Ngangsu kawruh apikulan helem. Yen ditulis ing aksara Jawa yaiku…

A. ? z=suwW)hapikuln[alm\

B.  ? z=sukw(hapikulLn[Xm\

C. ? z=sukw(aHpikulLnaeXm\

D. ? z=sukw(hapikulLn[aXm\

E. ? z=subvuapikulLnWrih.

 1. ?taunPinTenB=sai[nFonesiam/fik:
 2. ;1845;
 3. ;1459;
 4. ;1946;
 5. ;1945;
 6. ;1978;
  1. temB=temB=si=k[go[l=omcptHnpir=we/?
  2. 10                                                                   D. 13
  3. 11                                                                   E. 14
  4. 12
   1. Cacahe 7 gatra, guru wilangan lan guru lagu 8i,8a,8e,8a,7a,8u,8a, jeneng tembang?
   2. Asmarandana                                                  D. Sinom
   3. Pangkur                                                           E. Dhandhanggula
   4. Durma

 

 1. Guru wilangan tegese?
 2. Cacahing gatra (larikan) saben salagu
 3. Cacahing gatra saben sapada
 4. Cacahing wanda (suku kata) saben sagatra
 5. Tibaning swara saben pungkasan gatra ing tembang macapat
 6. Guru lagu sing tiba sawa ‘U’ utawa ‘I’

 

 1. Guru lagu tegese?
 2. Cacahing gatra (larikan) saben salagu
 3. Cacahing gatra saben sapada
 4. Cacahing wanda (suku kata) saben sagatra
 5. Tibaning swara saben pungkasan gatra ing tembang macapat
 6. Guru lagu sing tiba sawa ‘U’ utawa ‘I’

 

 1. Ing ngisor iki sing dudu kagolong tembang macapat yaiku…
 2. Durma                                                             D. Kakawin
 3. Sinom                                                              E. Mijil
 4. Kinanthi

 

 1. Adhedhasar jinis lan reroncenipun tembang macapat punika sakbenere nggambarake lelakone manungsa ngagesang, tataran kahuripan manungsa saking alam ruh ngantos dumugi pejah. Tembang Asmarandana nggambarake nalika kasmaran, yen tembang dhandhanggula nggambarake apa?
  1. Nalika ing alam ruh                                         D. Nalika kecukupan sandhang lan pangan
  2. Nalika badhe pejah                                         E. Nalika kala mudha
  3. Nalika gerah

 

 1. Tegese cengkok yaiku…
 2. Lak–luking swara kanggo nglagokake tembang.
 3. Rasa thinthingane swara cendhak nganti swara dhuwur.
 1. Tetembungan kang dienggo ing tembang.
 1. Swara lelagoning gamelan
 2. Piranti karawitan kanggo ngiringi tembang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki nganggo basa krama kang becik!

 

 1. Kepriye caranipun supados basa Jawi saged langgeng, langkung-langkung saged ngrembaka ing pundi mawon panggenan?
 2. Sebutake babagan sing kudu dingerteni kanggo nyinau cerkak lan jlentrahake kanthi cekak-aos!
 3. Pethikan crita rakyat ing ngandhap punika golakana paraga, setting lan latar!

RAWA PENING

Kanggo sampurnaning ngelmu sangkan parane dumadi, Ki Ajar Salokantara budhal saka Gedhong sanga tumuju puncaking Gunung Merbabu. Nalikane arep budhal Ki Ajar ninggal weling marang wong-wong wadon ing kono supaya ora mangku gaman nalika rajang-rajang.

Nanging kepriye bae menungsa nggendhong tali, jer mung saderma anglakoni. Semono ugi Nyi Endhang Kirana lali marang welinge KI Ajar Salokantara. Ing wektune ana wong duwe gawe padha rewang-rewang. Selagine ngiris-ngiris iwak pesone diselehake ana pangkonane, kang mesthine disirik. Awit saka njarang wewaler Endhang Kirana banjur  meteng. Tumekaning titiwancining nglairake bayi nanging lair awujud ula kang gedhe banget aran Baru Klinting.

Ing sawijining wengi Baru Klinting ndegeg ngakak-ngakak ilate melet-melet, matane gedhe sak trebang miring katon mencorong, kulite pating kilap kaya sinawur ing emas sinangling kena soroting rembulan wong-wong kang meruhi kahanan mangkono padha kekes miris atine.

Saweneh ana sing eling banjur ngundang Ki Ajar Salokantara ing Merbabu liwat sasmita kang diwelingake, sedhela wae banjur ana angin midid swarane gemrubug binarung gandaning wangi-wangi mratandani rawuhe Ki Ajar….

….Kocap ing Banarawa desa sak elore gunung Merbabu. Pangarepe wong desa kono katelah Ki Juru Matokan. Ing wektu iku lagi mandhegani olehe padha bedhag kanggo kaperluan mertidesa. Nanging nganti wis awan durung oleh. Kabeh padha gumun dene ing nalika iku ora weruh kumliwer kewan. Saka kesele anggone mlaku banjur leren. Kijuru ngiris-ngiris oyot sing dilungguhi kanggo leren. Sawise cetha yen iwak, terus bae diberek-berek. Sabanjure Kijuru bali ora nyana yen baline mau ditotake bocah bajang kang durung diwanuhi. Mula sak tekane bocah ing desa Banarawa mau diclingukan amarga ora duwe panggonan kang dijujug. Saka bingunge mung klitar-kliter ana ing desa kono, ngiras ngenteni matenge iwak. Bareng wis sawetara wektu olehe padha masak iwak mateng, bocah bajang sing kadadean saka sukmane Baru Klinting iku mara menyang omahe Kijuru Mathokan nesu, nganti kawetu tembunge sengak. “Jebul mung arep ngemis bae. Ora rumangsa kangelan mung kepingin enake…kana minggat ! wong-wong kene ora sudi kanggonan kaya dhapurmu !….

 1. Sebutake cacahe 4 kemawon, sinten ingkang ngripta utawa pencetus kawontenanipun tembang-tembang macapat ing tanah Jawa?
 2. Adhedhasar jinis lan reroncenipun tembang macapat punika sakbenere nggambarake apa lan jlentrehake kanthi cetha!?

 

 

 

artikel lainnya Contoh naskah soal bahasa jawa sma

Wednesday 15 April 2015 | blog

  MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI            …

Tuesday 28 August 2012 | blog

Disini saya tuliskan 1000 Alamat Email Remaja sebagai target market anda, Silahkan di manfaatkan tapi hormati…

Monday 12 January 2015 | blog

    MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUB SEKTOR OPERATOR KOMPUTER  …

Wednesday 13 August 2014 | blog

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA SMA WARGA SKA JL. MONGINSIDI No. 21 TELP. 638873 SURAKARTA 57128 RENCANA…